CAR Lab

People

Faculty

External Collaborators


Dalong Li
Autonomous Driving Engineer, FCA


Shaoshan Liu
President and Co-Founder, PerceptIn


Mu Qiao
IBM Research


Haris Volos
DENSO International America, Inc.


Zhifeng Yu
Edgemind Solutions LLC.Research Scientist

Students


Jiamin Chen


Chaowei Liu


Yifan Wang


Yongtao Yao