People

Faculty

External Collaborators


Dalong Li
Autonomous Driving Engineer, FCA


Shaoshan Liu
President and Co-Founder, PerceptIn


Mu Qiao
IBM Research


Haris Volos
DENSO International America, Inc.


Zhifeng Yu
Edgemind Solutions LLC.Students


Jiamin Chen


Chaowei Liu


Samira Taghavi


Yifan Wang


Yongtao Yao

Former member